Miniclub algemene voorwaarden / Download PDF

Hallo, leuk dat u een abonnement op Miniclub neemt. Wij hopen dat uw kind hier veel plezier aan gaat beleven. Op ons aanbod voor een abonnement op Miniclub en op het abonnement zelf zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. U aanvaardt deze algemene voorwaarden bij het aanvragen van een abonnement.

 1. Definities

  Van een aantal begrippen in deze algemene voorwaarden treft u hierna een definitie aan.

  1. Abonnement”: de periodieke overeenkomst die wij met u sluiten voor de toegang tot Miniclub.

  2. Algemene Voorwaarden”: deze Miniclub algemene voorwaarden.

  3. Divine ApS”: de vennootschap naar Deens recht Divine ApS gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Nørregade 7B, 1165 Kopenhagen te Denemarken, geregisteerd in het Deense handelsregister onder nummer 32668097.

  4. E-mail bevestiging”: de bevestiging die is beschreven in stap 4 in artikel 3.1

  5. Miniclub”: de educatieve online dienst die wij aanbieden via de website, welke er uit bestaat dat kinderen van 4 tot en met 7 jaar online in een getekende onderwaterwereld leerzame dingen beleven en leuke spelletjes kunnen spelen.

  6. Ouderomgeving”: de omgeving die is aangeduid als “ouder omgeving” op de website waar u toegang toe krijgt na het ingeven van uw e-mail adres en wachtwoord.

  7. Privacy Verklaring”: onze privacy verklaring die u kunt nalezen via de link op de homepage van de website.

  8. Systeemvereisten”: de technische randvoorwaarden die van toepassing zijn op uw computer of browser om gebruik te kunnen maken van Miniclub, die u kunt nalezen via de link op de homepage van de website.

  9. U”: de ouder of voogd die een abonnement neemt op miniclub voor zijn of haar kind of kinderen.

  10. Wij” “Ons” “Onze”: Red Chocolate B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Schotersingel 155, 2023 AD in Haarlem, geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34260842.

  11. Website”: de Internet site met als laatst bekende adres: http://www.miniclub.nl.

 2. Aanbod

  1. Ons aanbod voor een abonnement op Miniclub is opgenomen op de website. Dit aanbod is vrijblijvend.

  2. De systeemvereisten maken nadrukkelijk onderdeel uit van ons aanbod voor een abonnement op Miniclub.

  3. Miniclub is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland.

  4. Alle prijzen die worden genoemd op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 3. Het Abonnement

  1. Het abonnement komt tot stand doordat u op de website samen met ons de volgende stappen heeft doorlopen:

   1. U kiest een periode voor het abonnement;

   2. U voert uw e-mail adres in;

   3. U betaalt de verschuldigde vergoeding voor het abonnement;

   4. U ontvangt van ons per e-mail een betalingsbewijs en bevestiging van het abonnement.

  2. Het abonnement gaat in op de datum dat wij de e-mail bevestiging aan u hebben verzonden.

  3. Ieder abonnement wordt in het Nederlands gesloten en is uitsluitend vastgelegd in uw elektronische bestelling van een abonnement op Miniclub op de website, de e-mail bevestiging en deze algemene voorwaarden.

  4. Het abonnement wordt door ons elektronisch gearchiveerd. U kunt per e-mail bij ons een verzoek indienen voor de ontvangst van een kopie van onze registratie van het abonnement. Na ontvangst van deze e-mail sturen wij deze zo spoedig mogelijk aan u toe.

  5. In het kader van een abonnement komen wij met u overeen dat u voor een maand of een half jaar (afhankelijk van uw keuze) toegang hebt tot Miniclub en gebruik kan maken van alle inhoud en informatie binnen Miniclub. In ruil hiervoor bent u verplicht om aan ons de overeengekomen vergoeding te betalen.

  6. Op grond van de wet beschikt u over een wettelijk herroepingrecht. Dit houdt in dat u binnen 7 werkdagen nadat u van ons de e-mail bevestiging hebt ontvangen het abonnement kosteloos kan opzeggen. Dit doet u door in te loggen in de ouderomgeving en daar te klikken op “stop automatische betaling”. Het abonnement eindigt hierdoor na afloop van die 7 werkdagen.

  7. Wij verstrekken u uitsluitend toegang tot Miniclub ten behoeve van u de personen die onderdeel uitmaken van uw huishouding zoals uw man/vrouw en kinderen. U mag uw e-mail adres en wachtwoord combinatie niet uitgeven aan personen die daar niet toe behoren.

  8. Ons aanbod voor een abonnement op Miniclub is opgenomen op de website. Dit aanbod is vrijblijvend.

  9. De systeemvereisten maken nadrukkelijk onderdeel uit van ons aanbod voor een abonnement op Miniclub.

  10. Miniclub is uitsluitend bedoeld voor inwoners van Nederland.

  11. Alle prijzen die worden genoemd op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 4. Miniclub

  1. Miniclub wordt door ons aangeboden onder licentie van Divine ApS. Divine ApS is verantwoordelijk voor de hosting, het onderhoud en de ontwikkeling van de website en het achterliggende computersysteem.

  2. Onverminderd de rest van dit artikel 4, staan wij er voor in dat Miniclub voldoet aan wat wij met u zijn overeengekomen, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

  3. Miniclub is geschikt voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

  4. Onderdeel van Miniclub is het ouderrapport. Dit is een e-mail die wij aan u verzenden met een overzicht van uw activiteiten binnen Miniclub en de behaalde parels en goudstukken. U kunt het ouderrapport uitzetten in de ouderomgeving.

  5. Het is onze doelstelling om Miniclub continue te verbeteren. Het is daardoor mogelijk dat tijdens de duur van uw abonnement de inhoud en de kenmerken van Miniclub wijzigen. Het doorvoeren van deze verbeteringen heeft niet als gevolg dat wij toerekenbaar tekort zijn geschoten bij de nakoming van een abonnement.

  6. Wij garanderen niet dat Miniclub steeds zonder storingen is. Indien een storing is opgetreden zullen wij die zo snel als redelijkerwijs mogelijk trachten te verhelpen. Indien onderhoud moet worden uitgevoerd aan de website of het achterliggende computersysteem zal dit in de avond worden uitgevoerd.

  7. De snelheid (latency) van Miniclub is mede afhankelijk van de bandbreedte van uw internet verbinding. Bij een hogere bandbreedte zal Miniclub sneller functioneren.

  8. Om Miniclub te kunnen gebruiken dient u te voldoen aan de systeemvereisten.

 5. Duur van een abonnement

  1. U kunt een abonnement sluiten voor de periode van een maand of een half jaar.

  2. Ieder abonnement kunt u tussentijds opzeggen. U kunt een abonnement tussentijds opzeggen door voor het aflopen van de overeengekomen duur in te loggen in de ouderomgeving en daar te klikken op “stop automatische betaling”. Indien u een abonnement hebt opgezegd kunt u nog gebruik maken van Miniclub voor de resterende duur van het abonnement.

  3. Een abonnement voor de duur van een maand wordt steeds stilzwijgend verlengd tenzij dit tijdig door u is opgezegd.

  4. Bij een abonnement van een half jaar ontvangt u na 5 maanden van ons een e-mail waarbij wij u in de gelegenheid stellen om het abonnement te verlengen. Indien u het abonnement vervolgens niet voor het einde van de duur hebt verlengd, en dit evenmin hebt opgezegd, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 maand tegen het dan geldende abonnementstarief.

  5. Een verlengd abonnement wordt door ons bevestigd door aan u een nieuwe e-mail bevestiging te verzenden.

 6. Betaling van de abonnementsvergoeding

  1. In het kader van een abonnement bent u een abonnementsvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt bepaald op basis van het geldende abonnementstarief, zoals dat is gepubliceerd op de website.

  2. De abonnementsvergoeding moet vooraf door u worden betaald met gebruikmaking van credit card of Ideal. Alle betalingen worden online gedaan in een omgeving die beveiligd is met SSL encryptie (Secure Socket Layer).

  3. In de e-mail bevestiging nemen wij steeds een betalingsbevestiging op.

 7. Klachtenregeling

  1. Indien u een klacht heeft over Miniclub kunt u die per e-mail bij ons indienen op admin@miniclub.nl.

  2. Klachten moet u uiterlijk aan het einde van de looptijd van uw abonnement bij ons hebben ingediend.

  3. Klachten worden uiterlijk binnen 14 werkdagen door ons inhoudelijk beantwoord. Als een klacht naar verwachting een langere verwerkingstijd vraagt, bevestigen wij de ontvangst van uw klacht binnen 14 werkdagen en geven daarbij een indicatie van de termijn waarbinnen wij aan u een inhoudelijk antwoord kunnen geven.

  4. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat u kunt voorleggen aan een bevoegde rechter.

 8. Privacy

  1. Alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van een abonnement worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Verklaring en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

  2. Als u met gebruikmaking van uw e-mail adres en wachtwoord gegevens toegang verschaft tot Miniclub aan iemand die minderjarig is, gaan wij er van uit dat u hierdoor toestemming geeft om de persoonsgegevens van die minderjarige te verwerken voor zover die verwerking voortvloeit uit onze Privacy Verklaring. U vrijwaart ons en stelt ons volledig schadeloos voor vorderingen van de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige indien later blijkt dat u niet bevoegd was om die toestemming te geven.

 9. Auteursrecht

  1. Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten in de website, het ontwerp, interactie design, look en feel en andere onderdelen van de Miniclub omgeven berusten bij Divine ApS. Uw recht op gebruik hiervan is beperkt tot het gebruik dat noodzakelijk is in het kader van een abonnement.

 10. Beperking van aansprakelijkheid

  1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor uw directe financiële schade die u heeft geleden als gevolg van onze toerekenbare tekortkoming bij het uitvoeren van een abonnement. Onze aansprakelijkheid bestaat alleen indien u ons eerst schriftelijk in de gelegenheid hebt gesteld om gedurende een redelijke termijn onze tekortkoming te herstellen en wij dat niet hebben gedaan.

  2. Indien als een gevolg van faillissement van Divine AsP of een andere situatie die specifiek betrekking heeft op Divine AsP wij niet langer in staat zijn om een abonnement uit te voeren is onze aansprakelijkheid voor uw eventuele schade beperkt tot het proportioneel (voor de resterende termijn van het abonnement) terugbetalen van de door u betaalde vergoeding. Deze terugbetalingsverplichting bestaat niet indien wij een bedrag van minder dan EURO 5,- aan u terug moeten betalen.

  3. Indien uw schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld zijn wij volledig aansprakelijk.

 11. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op het abonnement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden berecht door de bevoegde rechter in uw woonplaats.